Daily Programs

Sunday

Morning: 12 AM to 9 PM

 • Naam Simran
 • Parkash Dhan Sri Guru Granth Sahib Ji
 • Sri Sukhmani Sahib
 • Nitnem Panj Banian
 • Kirtan ASA DI VAR
 • Katha
 • Ardas
 • Hukamnama

Evening: 4 PM to 5 PM

 • Sri Sukhmani Sahib

Evening: 5 PM to 9 PM

 • Nitnem SODAR REHRAS Sahib
 • Kirtan
 • Katha
 • Ardas
 • SOHILA Sahib
 • Sukhasan Dhan Sri Guru Granth Sahib Ji
Mon-Fri

Morning: 12 AM to 9 PM

 • Naam Simran
 • Parkash Dhan Sri Guru Granth Sahib Ji
 • Sri Sukhmani Sahib
 • Nitnem Panj Banian
 • Kirtan ASA DI VAR
 • Katha
 • Ardas
 • Hukamnama

Evening: 5 PM to 9 PM

 • Nitnem SODAR REHRAS Sahib
 • Kirtan
 • Katha
 • Ardas
 • SOHILA Sahib
 • Sukhasan Dhan Sri Guru Granth Sahib Ji
Saturday

Morning: 12 AM to 9 PM

 • Naam Simran
 • Parkash Dhan Sri Guru Granth Sahib Ji
 • Sri Sukhmani Sahib
 • Nitnem Panj Banian
 • Kirtan ASA DI VAR
 • Katha
 • Ardas
 • Hukamnama

Evening: 4 PM to 5 PM

 • Sri Sukhmani Sahib

Evening: 5 PM to 9 PM

 • Nitnem SODAR REHRAS Sahib
 • Kirtan
 • Katha
 • Ardas
 • SOHILA Sahib
 • Sukhasan Dhan Sri Guru Granth Sahib Ji